با سینی چای قندپهلو به دست!

خدای رحمت کناد کیومرث صابری ( گل آقا) را که اگر همچنان در میان ما بود و توفيق نشر گل آقا را می‌داشت ؛ از زبان شاغلام به این رئيس از گرد راه رسیده جورگستری می‌فرمود:
بپا نچچچچائئئئئي!
البته با سینی چای قندپهلو به دست!
پ.ن:
ماهی ازسرگنده گردد ،نی زدم. مسبب اصلی و علت موجده و علت مبقیه این قانقاریای فساد، شخص شخیص اعلیحضرت همایونی است!
سیاست غدرماکیاولی معظم له ( “به تازی میگه بگیر، به شکار میگه دررو!”)
سرچشمه این همه فساد فراگیر شده است!
ما در آستانه فتح قله عالم‌ایم و فتح مسجدالاقصی و موشک نقطه زن تولید می‌کنیم ولی خانه از پای بست ویران است.

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email