بزك نمير بهار مى‌آد!…

محمد امجد :

در چهل_خزان‌اى كه گذشت چه كاشتيد مگر كه قصد برداشت در پنجاه سال بعد داريد؟

گرنه_موش_دزد در انبان ماست/ حاصل اعمال چل ساله كجاست؟

يك نفر مرد پيدا شود به آقا بگويد:

از طلا گشتن پشيمان گشته‌ايم/مرحمت فرموده ما را مس كنيد!

اعليحضرتا_خودفريبى_بس_است!

تصميم گرفته‌بودم يك‌چند بي‌خيال اخبار ممالك محروسه شده و فقط زوم كنم روى ترامپ و نتانياهو وبن‌سلمان ولى نشد كه نشد!

اين بادستان_كل ما ،نه اين‌كه خيلى خوش عطر و بو است ، سمت باد هم نشسته!

بى انصاف يك كمى صبر نكرده مركب اين سند پيشرفت قبله عالم خشك شه بعد بادافزائى كنه؟!
امروز شنيدم اعليحضرت فرموده‌اند :(نقل به مضمون)
“دشمن مى‌خواهد نگاه مثبت رعايا را نسبت به دستاوردهاى فوق تصور نظام مقدس تغيير داده و آن را منفى كند”

اعليحضرتا! اين دعاگوى ذات اقدس همايونى ، استدعا دارد دنبال دشمن در ماوراء بحار نباشيد؛ دشمن همينجا زير سايه همايونى شماست!
“بر زمين‌ات مى‌زند نادان دوست!”

اين تمدن موعود و اين احياگرى مفت چنگ‌تان ؛ مرحمت فرموده رعاياى مفلوك را بيش از اين ، دون همت نكنيد!
سياست‌هاى داهيانه‌ی اعليحضرت همايونى موجب شده رعيت نه خواهان آزادى‌هاى_سياسى كه خواهان گشوده شدن درب‌هاى استاديوم صدهزار پسرى آزادى بروى تماشاچيان مؤنث باشد!
در قانون(ضدقانون) اساسى چهل سال پيش كشور ذكوريت شرط كانديداتورى رياست قوه مجريه شد و حالا همان ذكوريت شرط ورود به يك استاديوم ورزشى!
اين تمدن_اسلاميرانى چهل خزان است كه احياء شده‌است و نيازى به پنجاه خزان ديگر نيست.

@moralsociety

Print Friendly, PDF & Email