بس کنید این جنگ زرگری را !

این دعوای برجام/ خرجام حیدرخان/نعمت خان مملکت هم عجب بلايی شده افتاده به جان رعیت فاقد نان،مسکن،واکسن،آزادی؟!
جناب تاجزاده آزادیخواه! بس کنید این جنگ زرگری را !
استقلال و آزادی کشور وملت را فروختید به روسیه و چین و کره شمالی بابت انرژی هسته ای /بسته ای/موشکی/پوشکی و
جمهوریت هم تبدیل شد به امارت عیسلامی اعدامی طالبانی ؛ حالا بعد از چهل و دوسال جنایت و بلاهت انقلابیگری و استکبارستیزی ،نشسته اید سر نعش برجام/خرجام با موشک سازان و تاراجگران و اجنبی پرستان شیون/شادی می کنید؟؟؟!!!
خدای را، خدای را! ای اسهالتلف های مملکت که در فریبکاری و دماگوژی و ژاژخائی و فرصت سوزی هیچ فرقی با کوپل(پسرعموهای اصولفروش و موشکباز تان) انقلابی و استکبار ستیزتان ندارید!
هر جفت تان استکبارستیزی را فقط در جنگ سرد با آمریکا و اسرائیل تلقی می کنید و فروش استقلال و آزادی ملت و کشور را به چین و ماچین ، نادیده می گیرید.
جناب تاجزاده! جناب خاتمی! اگر امروز! نتوانید راجع به لغومجازات اعدام و برگزاری رفراندوم قانون اساسی جمهوری جدید، با صراحت و شجاعت اعلان موضع کنید؛ در فرداروز این کشور «که ورق برگردد» صدای حق شما را «توده شورشی » نخواهد شنید ! چون شارلاتان های جدید و بی همه چیز توده خشمگین را رهبری خواهند کرد؛ آن هم به سراب و نه چشمه آب!
در چهل و چند سال پیش در عهد جیمی کراسی اعلیحضرت فقید ،این اتفاق افتاد ولی خوشبختانه یک رهبر ( ولو عوام ولی صاحب عقل سلیم و قلب سلیم ) محل اجماع عام و خاص شد و به سرعت صدای ملت و کشور درایران و جهان شد و انتقال قدرت به نحوی صورت گرفت که نه تمامیت ارضی به خطر افتاد و نه حاکمیت ملی و نه استقلال و آزادی.

پ.ن:
کار ِزارِملک و ملت در این #جنگ_حیدری_نعمتی #کوپل برجام/خرجام( تاجزاده/زاکانی) بدان درجه از فلاکت رسیده که #مکرون (معذب از عطروبوی خوش «خوش چسان » مملکت) یک #سرخرجدید برای #بازگشت ایران عیسلامی به پای میز مذاکره «آمریکا+شش سرخر» شرط فرموده است!
مذاکره به شرط چاقو! #جحش_بن_سلمان بربری سعودی؟!

«والی الله المشتکی»

انما أشکوبثی و حزنی الی الله

@moralsociety

Print Friendly, PDF & Email