بلندبلندفکرکردن بیشتر به شفافیت کمک خواهد کرد

از قضا ، این علم الکذا، وقتی بلندبلند فکرمیکنه؛ نمکین تر هم میشه!

قاعدتا اگر رعایا اقبال بیشتری نشان دهند ؛ این بلندبلندفکرکردن بیشتر به شفافیت کمک خواهد کرد.

بنده نیز در ادامه این اظهارات الباقی را بلندبلند می خوانم…..

« این راه نفوذ را متاسفانه رهبر فقید انقلاب برای دشمن باز کرد و خدا رحم کرد آفتاب لب بام بود و پرچم رهبری به لطف خدا به دست سیدخراسانی افتاد که هم دژمن شناس خوبی است و هم به امور سدمنفذ دژمن به خوبی واقف . ادام الله ظله الوارف علی رؤوس المسلمین……»

پ.ن:

« یارب این نودولتان را بر خر خودشان نشان»

Print Friendly, PDF & Email