بهر خدای خطبه نخواند…

معظم له، نه شایسته بود مغرور به تشییع میلیونی شهید مخلص وطن شوند
و نه دلخور از چند جوان عاصی و خسته از مکر و جهل و دروغ شبانه روزی میلیتاریست های نظام! ( دوالپایان سه پا!)
مردم ، بر همه شهروندان و حتا ناشهروندان یک کشور اطلاق می‌شود.

نه مثل چارواداری چون ترامپ فقط عصیانگران آشفته حال را مردم بنامید ونه مثل رهبرفرزانه و مستبد کشور ، عصیانگران و ناراضیان را از تشریف مردم بودن محروم کنید!
ایکاش ، ایشان مشاوران فرزانه‌ای می‌داشت و پس از مشورت با آنان تصمیم می‌گرفت حال که چنین مکدّر از دوست و دشمن است ؛ «بهر خدای خطبه نخواند»
«من إستبد برأيه هلک و من شاور الرجال شاركها في عقولها» هلاکت یک مستبد و خودرأی از آن‌روست که دوست و یاور صادق ندارد؛
أخوک من صدقک ، لا من صدّقك ( صدقک به تشدید دال از باب تفعیل؛ یعنی دوست تو کسی است که با تو روراست و صادق باشد و نه آنکه تصدیق کننده توست و متملقی طالب جیفه دنیا است)
اهل دنیا از کهین و از مهین
لعنةالله علیهم اجمعین

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email