به جهنم!

“به جهنم كه دهان رعيت بسته است و دست حُكام دزد به چپاول و تاراج ، بازِ باز!

“به جهنم ، كه سنگ ها را بسته اند و سگ ها را رها !

“به جهنم ، كه عالمان ربّانى ، مُلْجَم اند ( دهان بسته، حاشيه نشين) و جاهلان سلطانى ، مُكْرَم!( قدر ديده اند و بر صدر نشسته اند!)

“به جهنم كه …..

“به جهنم كه ……

“به جهنم كه ……

به جهنم كه دوالپا بر گُرده رعيت سوار است !

« اين ، يك امتحان الهى است در آخرالزمان ! بايد صبر كرد! “اندكى صبر، سحر نزديك است” »

بايد دست به دعا برداشت:

” اللهم لاتسلط علينا من لايرحمنا!”
@moralsociety

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email