به دنبال احياء اخلاق نبوى

ازنگرانى اعليحضرت نسبت به بى هويت شدن زبان پارسى توسط بنگاه بانگ و رنگ تحت مديريت همايونى ايشان (افاضات معظم له در جمع شاعران دربارى در اولين كامنت) تا تغيير در شرايط اين فردِ( مجهول الهويه توسط شورباى عالى امنيت همايونى)؟!

از محضر ذات اقدس همايونى استدعا داريم به قوه غذائيه و سخنگوى الكن‌شان بفرمايند: جمع شرط ، شروط است؛ نه “شرايط!”
رجاء واثق داريم، حساسيت همايونى معظم‌له نسبت به زبان پارسى به قوه غذاييه هم منعكس شود.

پ.ن:

انبياء الهى آمده‌اند فرد بسازند و قوه جورگسترى “محصول همه انبياء و اوصياء الهى در آخرالزمان!” به دنبال تبديل فردمؤمن مستقل (كه حضرت حق امت اش مى‌نامد) به همج الرعاع تابع جماعت جائر جاهل است‌؛ آن‌هم به حكم شورباى آلى امنيت ميلى!

_الرعاع تابع جماعت جائر جاهل است‌؛ آن‌هم به حكم شورباى آلى امنيت ميلى!

اين فرد ممنوع التصوير در همايش اخلاق و نيايش به دنبال احياء اخلاق نبوى است؛ آن‌هم در مملكت اى كه از صدر تا ذيل، اخلاق‌اش أموى است!
ما رعايا نمى‌خواهيم در “شرايط!” اين فرد تغييرى حاصل شود؛ نه به صدا و سيماى ميلى اعليحضرت اعتنا مى‌كنيم و نه به نگرانى‌هاى همايونى ايشان در جمع شاعران دربارى وقعى مى‌نهيم.
اين نيز بگذرد!

محمد امجد

@moralsociety

Print Friendly, PDF & Email