تا بوده همين بوده!

محمد امجد:

اين رسم روزگار است كه همه_اعليحضرت_ها_به_يكسان_متوهم_اند!
مدام براى رخنه پوشى استبدادرأى شان، رعيت را به پيشرفت هاى طلائى ! كشور ارجاع مى دهند؛ حال آنكه همان استبدادخيرخواهانه! كه موتور محرك اين قبيل پيشرفت هاست چارچرخ عدالت_اجتماعى را پنچر كرده است و رعيت هم درست به دليل همين پنچرى دلخور مى شوند و مى شورند و “روز از نو روزى از نو”، جاهل جائر اى را از مسند به زير مى كشند و ديگرى را بر مى كشانند و هلم_جرّاً!

رعيت عدالت مى خواهد و هيچ پيشرفت اى منهاى عدالت چشمش را پر نمى كند! اگر بقاء نظام هاى مستبد به اين قبيل پيشرفت ها تضمين مى شد كه بلوك شرق سابق به سركردگى روسيه لنين و استالين هرگز فرونمى پاشيد.
جهان آزاد( غرب امپرياليستى!) آپولو به ماه مى فرستاد و روسيه اسپوتنيك و……
بنده به عنوان يك طلبه شورشى عليه سلطنت مطلقه پيشين و استبداد ارتجاعى پسين ، توقع نداشتم اعليحضرت ،پس از چند روز مانور و هياهوى تبليغاتى ، مشتى گزافه گوئى و طامات بافى به عنوان پيام_مهم ،به خورد رعيت رنجور از جهل و جور حاكمان ارتجاعى فعلى بدهد و به تتمه آبروى خود چوب حراج بزند؛ واقعا نمى دانم سبب اينهمه توهم در ايشان چيست ؟ پناه برخدا

پ.ن:
اگر مجبور نبودم در اينستا بنويسم ( چون فيسبوك در ممالك محروسه فيلتر است) از عكس استفاده نمى كردم ولى عكس بيربطى هم نيست!
توضيح آنكه ، اعليحضرت ، ظاهرا در ايامى كه هنوز مبتلا به سلطنت مطلقه نشده بودند در مورد رمان بينوايان اظهار داشته اند:( نقل به مضمون)

“اگر اعتقادختم نبوت نبود، رمان بينوايان را مى توانستيم معجزه ويكتورهوگو بدانيم! “
وحالا پس از سلطنت مطلقه اعليحضرت همايونى ودر آستانه_تمدن_بزرگ_اسلاميرانى و اينهمه پيشرفت طلائى كه ليست فرموده اند؛ بادستان محترم دارالخلافه طهران معترض به نمايش بينوايان شده آنهم به خاطر بازى دختركى نابالغ، بدون حجاب طراز مكتب! در نقش كوزت

Print Friendly, PDF & Email