تبریک به کسانی که از اعدام روح الله زم شاد شدند

“محمد علی زم پدر روح الله به کسانی که از اعدام فرزندش شاد شدند، تبریک گفت”

تبریک به ناصادق أکّالُ السُحْت (معمم اولیگارشی اردشیرجی ریپورتر)

تبریک به طبری نورچشمی اولیگارشی اردشیر
تبریک به ج.طائب سرکرده ی جنایتکار س.ا.س

تبریک به همه مختلسان، چپاولگران، اجنبی پرستان ( =آنگلوفیل ها، روسوفیل ها، عیزرائیلو فیل ها ی دربار اعلیحضرت ظل الله)

تبریک به همه موشک سازان آزادی ستیز

تبریک به سازمان های اطلاعاتی موازی و رقیب سازمان اطلاعات سه پا (ساس)
و ….

تبریک به جبارجائرجاهل متفرعن کشور، شاسدعلی

و

تبریک به وارثان سلطنت مطلقه پدر منفور و هالک

پ.ن:

یک تبریک هم بدهکار
شیخ حسن فریدون بی همه چیز که بماند برای بعد از درافتادن پرده ها و کشف عورت همه ازمابهتران

قل هل ننبئکم بالأخسرین أعمالا
الذین ضل سعیهم فی الحیوة الدنیا وهم یحسبون أنهم یحسنون صنع

محمد امجد

moralsociety@

Print Friendly, PDF & Email