تجدید نظر در سیاست های کلی نظام

شرایط فعلی کشور، انتقام الهی برای چهار دهه ظلم و ستم های گذشته است.

آشتی ملی راه برون رفت از بحران است.

این طنر تلخی است که اصرار داریم که رقیبان سیاسی خودمان را به ریش بیگانه بچسبانیم و غفلت داریم که هرچه بر این امر بی دلیل، اصرار بورزیم، شکاف میان آحاد جامعه عمیق تر خواهد شد و چون امر باطلی است، به حکم الهی، دوام نخواهد یافت و دیر یا زود، کیفر اعمالمان را خواهیم دید که داریم می بینیم. آشتی ملی می تواند راه برون رفت از بحران باشد.

در طول مدت رهبری فعلی، ظلم و ستم دستگاه های امنیتی بش از هر دوره ای افزون تر شده و بی قانونی و دورزدن قانون، به یک رویه تبدیل شده است. منتقدین خیرخواه سیاست های رهبری، سرکوب و محروم از حقوق اجتماعی شده اند. متهم کردن مطبوعات و رسانه ها به پایگاه دشمن بدون ارائه هیچ دلیل و مدرکی.

رهبری در سیاستهای کلی نظام تجدید نظر کند.

اگر رهبری آنچه را که در این سالها انجام شده ، موافق نبوده است، می بایست با واکنش مناسبی نشان می داد و با زیر مجموعه خود برخورد میکرد ولی ظاهرا کشتن بی پناهان در خلوت بازداشتگاه ها از نظر ایشان ارزشی کمتر از تعرض به زن یهودی است که امام علی فرمودند: اگر انسان از این غم بمیرد سزاوار است. کوره راهی برای حفط ایران و جمهوری اسلامی مانده که با تجدید نظر درسیاست امکان پذیر است.

مجتبی ناظری

Print Friendly, PDF & Email