تجربه زندانیان محیط زیستی و حکومت نظاميان

عمادالدین باقی:

از دلایل فراوان درنقد حکومت نظامیان که بگذریم تجربه زندانیان محیط زیستی نشان می دهد چگونه می توانند علیرغم نظر کارشناسی وزارت اطلاعات، مسئولان دولت، افکارعمومی، مطبوعات و دفاعیات متین متهمان و وکلای شان، آنها را چندسال در زندان نگه دارند و حتی از عفو هم به عنوان یک راه خروج از مخمصه دریغ کنند.

حالا اگر کل حکومت را قبصه کنند چه خواهد شد.

*تیتر انتخاب کلمه است.

@Kaleme

Print Friendly, PDF & Email