تقلید به سبک ظریف!

گفتا که مکن گفت مکن تا نکنند! « این يك “سخن”ام چنان خوش آمد که مپرس!»
حالا حکایت ایران است و ینگه دنیای عموتام!
خب عمو نکن تا نکنند؟ می‌خوای ادای ظریف ما رو دربیاری در مذاکرات ۵+۱ ؟ ظریف ما در مقابل شش قدرت جهان فرمود : هرگز يك ایرانی روتهديد نکن! حالا تو اومدی دمب درآوردی و
گربه رقصونی راه انداختی و وقتی مث‌ خرتو گل گیرکردی یاد توئیت
کردن افتادی؟!
پ ن:
ناگفته نماند، ما شهروندان میهن‌دوست ایران که هم‌زمان، هم با شاخ استبداد داخلی درافتاده‌ایم، هم با خرطوم فیل عموتام ؛ این را هم به جنگ‌سالاران ابله داخلی عرض کرده باشیم : مبادا به دام جنگ افروزی ۴B بیفتین ها !
ملت هیچ‌کدوم‌تون رو نخواهند بخشید.
وچنين مباد!

محمد امجد


Print Friendly, PDF & Email