جدل دانشجو با رئیسی

بنده به عنوان یک مومن شهروند و طلبه حوزه ،عکس العمل لطیف و مداراجویانه جناب رئیسی را تحسین می کنم. بیش باد!

البته کامنتی هم دارم! اگر امام الاهی بود – که حقیقتا هم اهل الله بود- درست به دلیل همان الاهی بودن و اهل الله بودن از عرف و عادات سلاطین و حکام فاسد عصرجدید بیزار بود و همچنان بیزار است.
ایکاش پیشنهاد این دانشجوی خیرخواه عملی شود .
به جای این عکس های پترودلاری، العدل اساس الملک را زیب هر کوی و برزن کنید !

و چنانچه رعیت خشمگین شورش کرد و آن را آتش زد و سوزاند؛ همه، از صدر تاذیل، متفطن خواهند شد که از عدل خبری نبوده است که رعیت اینچنین به ستوه آمده است…….

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email