جشن تولد در میانه سیل…

در هياهوى شوآف آنتى شوآف! برخى هموطنان فرصت طلب( هردو طرف ماجرا ، سيل را فرصت مناسبى جهت مبارزه! يافتند.) دو خبر شادى بخش و مرضىّ حضرت حق ، قلب داغدار ما ايرانيان دورافتاده در غربت را شاد كرد!

١- حضرت آيت الله سبحانى ، منزل اش را فروخت و مبلغ آن را تقديم به آسيب ديدگان سيل خوزستان كرد.

٢- ارتش سرافراز ايران ، چراغ خاموش! و فروتنانه ، مشغول به فداكارى براى ملت شد

” بى مزد بود و منت ، هرخدمتى كه كردند!( كه كرديم)

«يارب مباد كس رامخدوم بى عنايت»

پ.ن:

استناد به اين بيت شعر حضرت لسان الغيب ، شايد نهيبى باشد جهت برخى هموطنان عصبانى از ظرف نظام مغدس و كلّ مظروف آن ؛ كه خوبى را نمى بينند ولى فقط بدى را رصد مى كنند!
« يا رب مباد كس را مخدوم بى عنايت!»

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email