… حرام است.

حالا كه گرتا تونبرگ سوئدى در سازمان ملل ،همه رهبران جهان را دشمن “تنها سياره مسكون” منظومه شمسى معرفى كرد و مرحوم مكارم شيرازى و نورى همدانى يكصدا جلال الدين رومى را آفت اعتقادات عوام فتوا دادند؛ اين طلبه مهاجر از قم به رم به آن “طلاب طالب فتوا “در قم پيشنهاد مى كنم يك طوماراستفتاء امضاء كنند خطاب به نورى همدانى(با اين مضمون):

حجت الاسلاما! آيت عظمانا! شنيده شده در دارالمومنين همدان برخى طباخى هاى شهر نام طباخى شان را گذاشته اند طباخى بوعلى سينا! با عنايت به اينكه فرد مورد اشاره فاسد المذهب بوده ( گفته شده ، اسماعيلى است) و ترويج نامبرده بر سر در كله پزى ها موجب تزلزل ايمان عوام و هدم اركان شريعت مى شود؛ از آن حجت اسلام و مسلمانى و آيت عظماى الاهى دستخط و توقيع شريف اى جهت ارشاد عوام والجام خواص تمنا داريم
ادام الله عزكم الوارف و متعنا الله بطول بقائكم.

پنهان خوريد باده كه تعزير ميكنند !

مناسب است جمعى ديگر از طلاب قم و قوم ، از اين صراف شيرازى ،تكليف ضال و مضل بودن حضرت لسان الغيب حافظ شيرازى را نيز استفتاء كنند ! رعاياى دارالاسلام بيم آن دارند چنانچه تكليف گمراه فوق الذكر توسط “مفتيان حرف مفت زن ” روشن نشود؛ اركان معتقدات مقلدين عوام متزلزل و معاذ الله موجب هدم شريعت شود.
اين ضال مضل در ابياتى كه سروده مدعى شده:

مى خور كه شيخ و حافظ و مفتى و محتسب

چون نيك بنگرى همه تزوير مى كنند.

پ.ن: « يا رب اين نودولتان را( مفتيان پترودلار) بر خر خودشان نشان!» ارباب فضل و هنر از اين قبيل فتاوا و از اين قبيل طلاب ،دلگير نشوند! “بگذرد اين روزگار تلختر از زهر”

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email