حضور زنان در کابینه…

محمد امجد :

جناب آقاى روحانى باسلام واحترام

استدعاداريم جهت تكريم مقام زن كارى كنيد هر چه سريعتر #نرگس محمدى آزاد شود و در اين چارسال جديد رياست و خدمت،تفسيرغلط جنسيتىرجل سياسىبهدولتمند مذكرتصحيح شود!
؛چه سه زن،چه سى زن وزير شوند،افاقه نخواهد كرد!

پ.ن:

اميدوارم ساده سازان حرفه اى مسائل پيچيده بنده رامرتجع و زن ستيز ! تلقى نكنند؛ بنده ازتقليل انحطاطى مطلوب ها و ارزشهاى بنيادين جامعه تحول خواه كشور به حضيضظاهرسازى هاى پرهزينه وبى فايدهبيمناك ام.

Print Friendly, PDF & Email