حق تماشای زنان در ورزشگاه

آنچه دیروز در تهران ورزشی (حق تماشای زنان) گذشت، بی‌شک نقطه عطفی در تاریخ روحانیت معاصر است: غلبه عینیت جهان بر ذهنیت آماسیده‌ای که هراسناک از تجربه می‌گریزد. “تجربه” یعنی ورود به حوزه مباحات، یعنی گذار از امپراتوری معطر ذهن و ورود به عرصه نمناک زندگی، یعنی گشودگی نسبت به سکولاریته جهان، یعنی کشتی با عُرف، یعنی درشت دیدن دیگری و پذیرش آوردگاه، یعنی باور غیریتی فراتر از غیرت، یعنی با دیگران نشستن در آموزشگاه جهان. تجربه گذار از مرزهای ممنوعه است. ما ایرانیان و مسلمانانِ منطقه نزدیک دویست سال است که کُـشتی ناموزون ذهن و عین را به تماشا نشسته‌ایم، جدالی یکسر بسود زمان، اما حاشا که خداوندان ذهن از تجربه‌های زیسته، عبرت بگیرند.
در ادبیات و فرهنگ مردانه جهان، زنان اغلب نماینده جهان ذهن‌ند و آفرینش‌های خیالین از آنها می‌تراود و به آنها ختم می‌شود اما به “همت” خداوندانِ مقدس ذهن در خاورمیانه، زنان این نسبت تاریخی را وارونه خواهند کرد و عینیت روزگار ما از وجود خلاق آنها خواهد تراوید. زنان کلید تغییرات خاورمیانه‌ند، اگر که خود را کمی جدی‌تر بگیرند و در دام ذهنیت دیگری بنام “فمینیسم” نیفـتند !

برگرفته از فیس بوک رضا بهشتی معز

Print Friendly, PDF & Email