حكمراني خوب بدون رسانه آزاد، توهم و پوچ است

عباس عبدی

بهتر است بگوییم حکمرانی خوب بدون رسانه های آزاد اصلا بی معناست. غیرممکن است. شدنی نیست. انگار که بگوییم کشت محصولات کشاورزی در قطب. در آن هوای سرد و درغیاب آفتاب که اصلا محصولی کشت نمی‌شود. بنابراین حکمرانی خوب بدون یک رسانه کارآمد و آزاد توهم و پوچ است.

رسانه کارامد شرط لازم یک حکمرانی خوب است. چگونه اثرگذاری دارد؟ رسانه آزاد به لحاظ ساختاری به حکمرانی خوب، ثبات و پایداری می دهد مهمترین رکن حکمرانی خوب وجود نظارت و آگاهی اجتماعی از طریق رسانه است. حکمرانی خوب از آزادی و رسانه آزاد نمی‌هراسد. هر جامعه ای را ملاحظه کردید که از نظر رسانه ای ایراد دارد تردید نکنید که حکمرانی خوب در آن جامعه وجود خارجی ندارد.

شرط اول حکمرانی خوب حتی دموکراسی نیست. می تواند جامعه ای دارای دموکراسی به معنای امروزی اش نباشد ولی رسانه هایش آزاد باشند و بتوانند نظارت کنند. اگر چه خیلی سخت است که بدون دموکراسی رسانه های آزاد وجود داشته باشد ولی برفرض هم اگر چنین چیزی باشد عکسش ممکن نیست بدون رسانه های آزاد غیرممکن است حکمرانی خوب شکل بگیرد.

ذات حکمرانی ها به سمت بد شدن است مگر این که از طریق بیرون از حکمرانی و از طریق نهادهای مدنی و به طور مشخص رسانه ها، حکمرانان تحت نظارت و کنترل شدید باشند.

باران نیوز

Print Friendly, PDF & Email