حوادث آبانماه، اعلام آشکار پایان یک دوره و آغاز دوره‌ای دیگر

بیانات رهبری نظام در روزهای پس از حوادث آبانماه، اعلام آشکار پایان یک دوره و آغاز دوره‌ای دیگر از این جمهوریِ سابق است.

دوره‌ای که نظام دست‌کم تا استیفا، احیا و تضمین عملی پایه‌های اصلی “مشروعیت” یعنی جان و امنیت شهروندان، زورمندانه باب آن را بست. دوره سوگناک رُعایای بازمانده از سنت نوپا و ناکام شهروندی در ایران، آغاز شده است. عصر نوی ممالیکِ فقهای سیاسی، فقره‌ای تاریخی و مهم از حیات سیاسی ایرانیان است که درست بعلت فقدان نسبت مشروع و عرفیِ رعیت و مولی، با دانش و تمدن دوره کهن ممالیک در مصر فاصله‌ها داشته و تمام عِـده و عُـده آن صرف “حیات و بـقا” خواهد شد.

برگرفته از فیس بوک رضا بهشتی معز

Print Friendly, PDF & Email