خبرنگار یا بازجو؟

بازجوي اطلاعات سپاه…

رامین سیدامامی، پسر کاووس سیدامامی فاش کرده که علی رضوانی که در پوشش خبرنگار برای صداوسیما و برنامه‌های مانند ۲۰:۳۰ کار می‌کند، در واقع بازجوی اطلاعات سپاه است.

او گفت:
«.. رضوانی کسی است که در خانه آنها از مادرش رامین بازجویی کرد «به طوری که حال مادرم بد شد و به بیمارستان منتقل شد..»

Print Friendly, PDF & Email