خدا، فلانی را فرستاده تا…

اخبار لبنان را پيگيرى مى‌كردم؛ مقامات عالى لبنان از نبيه_برى و ميشل_عون گرفته، تا همه جهات سياسى، يك‌صدا عليه ژاژخائى غُرابُ_البين ينگه دنيا، پمپئو ؛ موضع‌گيرى كردند و سر اين سفير_مشئوم به سنگ خورد و نتانياهوى سفاك هم از اين سفر دوره‌اى پومپئو (جهت پيروزى در انتخابات) طرفى نبست!

به عموتام و غراب‌البين‌اش عارض‌ايم:

« إذا كان الغراب دليل قومٍ
«سيهديهم الى دار البوار »

از خدا بخواهيد رئيس بعدى ينگه دنيا يك فرزانه و فرهيخته‌اى چون برنى_سندرز باشد تا عيزرائل را از شر خودش نجات دهد كه يخربون_بيوتهم_بأيديهم_و_أيدى_المومنين!

چنان‌چه دولت نژادپرست صهيونيستى، با همين فرمان پيش برود؛ گور خودش را با دست‌هاى خودش كنده‌است!

فأعتبروا_يا_أولى_الابصار

Print Friendly, PDF & Email