خودکشی از نوع خودخواسته!

پیام تأثر بر انگیز دوست عزیز آقای محمد نوری زاد از زندان حاکی از ظلم و ستم روز افزون نظام استبداد دینی است.

نوری زاد انسانی صبور، ‌شجاع و مقاوم است از نوری زاد عزیز خواهش می کنم به هیچ وجه و تحت هیچ عنوانی اقدام به این کار نکند و همچنان مانند گذشته صبورانه به مقاومت خود ادامه دهد، این مقاومت و پایداری او و امثال اوست که استبداد را وادار به عقب نشینی می‌کند.

نظام استبداد دینی دست از این کینه توزی و انتقام جویی بردارد آقای نوری زاد و سایر زندانیان سیاسی را بدون قید و شرط آزاد کند چون بهتر از همه می داند که دستگیری آنان خلاف قانون است.

برای نوری زاد و سایر زندانیان سیاسی تندرستی و سرافرازی آرزو می‌کنم.

ابوالفضل قدیانی ۹۹/۲/۱۲

Print Friendly, PDF & Email