دریادار حبیب الله سیاری

سه پا ی “روسی، چینی،کره ای“به جای این شامورتی بازی های نخ نما و منسوخ در «صداوسیمای کریه سلطان جائر» اجازه دهد رعیت ، از سلامتی سردار رشید وطن از طریق رسانه های معتبر آگاه شود.ارتش سرفراز کشور همیشه ( چه در سلطنت پیشین و چه سلطنت پسین ) حافظ استقلال، حاکمیت ملی وتمامیت ارضی کشور بوده است و خواهد بود.

“ سه پا” ی روسی چینی ، با همه تبهکاری ها و وطنفروشی هایش به اجانب با این سدّ سکندر مواجه است.

دریادار حبیب الله سیاری کجاست؟

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email