دزد ناشى به كاهدان ميزنه!

محمد امجد:

گفته بود كه :

دزد ناشى به كاهدان ميزنه!

حالا حكايت خوشرقصى بازى ابوالفضل قديانى ابوالفضل قديانى است!
اين خوشرقصى، درشرائط فعلى!(اطلاعرسانى آزاد نت ) به مذاق خريداران هم خوش نيامد!
“بيچاره اگر مسجد از آئينه بسازد
يا سقف فرودآيد و يا قبله كج آيد!”

اين بدسليقگى كه فرمودند ، از بركات نت است البته! وگرنه ، خوشرقصى در ممالك محروسه از فضائل است!

رونوشت:
دفتر حفظ و نشر آثار معظم له كه خودشان هم مرتكب همين بدسليقگى! كه فرمودند شده اند!
بعدها در ممالك محروسه ، براساس فانظروا_بعدنا_الى_الآثار ! رعايا با مراجعه به آثار معظم له ، متفطن خواهند شد كه ناقدناصح اى چون ابوالفضل_قديانى را مجرم خوانده اند ؛ حال آنكه خوشرقصان_متملق_و_خائن قدر ديده اند و برصدر نشسته اند؟!

Print Friendly, PDF & Email