دموکراسی در ممالک غرب!

دادسرای جنایی فرانسه خبر از انبوه شکایاتی می‌دهد که شهروندان علیه مقامات مسئول این کشور (از رییس‌جمهور و وزرا تا …) در مدیریت اشتباه یا نارسای بحران کرونا، روانه مقامات قضایی می‌کنند.

نفس قدرت شهروندان در ارسال شکایت و پیگیری به یک سو (که نویسنده مقاله استاد حقوقی دانشگاه لیل و دیگر متخصصان دانشگاهی و مستقل در بایستگی و شایستگی آن بحث می‌کنند) وجود دستگاه قضایی مستقل و بیطرفِ قدرتمند خود امر مهمی است که در شرایط یک بحران عمومی، توانایی عالی‌ترین تصمیم‌گیران کشور را در دفاع از جان شهروندان زیرنظر می‌گیرد.

کشوری که عدلیه سالم و مستقل نداشته باشد، هیچ ندارد.

برگرفته از فیس بوک رضا بهشتی معز

Print Friendly, PDF & Email