راه در جهان یکی است و آن راستی است

یکی از درس‌های تلخ روزگار ما این است که شما به دشواری می‌توانید جوانی را قانع کنید که راه نجات و کمال در حقیقت و راستی است. تصدیقی چنین، تصورات پیشینی می‌طلبد که امروزه نابود شده و در دسترس نیست. شاید راه ناگزیر در”کار و خاموشی” است، راهی که با مقتضیات پخته‌خواری “عصر نمایش” سازگار نیست !
تاملات عصر خسران

برگرفته از فیس بوک رضا بهشتی معز

Print Friendly, PDF & Email