رعیت نامحرم است!

آقای مکارم هم به جرگه گرپردہ درافتد نه تو مانی و نه من” پیوستند؟! لب سخن جناب مکارم: « نزد نامحرمان ( توده مردم = رعایای بی سر و پا) کشف عورت نکنید!»

پ.ن

روحانیت پترودلار در يك نقطه اشتراك نظر دارد!

در این نقطه:

رعیت نامحرم است!

و دولت‌های مدرن استبدادی هم در يك نقطه مشترك‌اند!

«در پشت پرده ( اطلاعاتی ، امنیتی!) همه چیز را تدبیر می‌کنند و در آن سوی پرده ، رعايا مفتون صدفریب!»

اسلامشاهی اموی ننگت باد!

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email