رمل و اصطرلاب و خرافه پرستی(۱)

موضوعی را که در این یاداشت درباره آن می‌خواهم سخن بگویم، شاید با وجود بزرگی و اهمیتش با این مثالهای کودکانه برایتان گفته نشده، اماسعی می‌کنم با شما در این یاداشت شروعی داشته باشم تا با واکاوی موضوعی پراهمیت به زبان ساده، خرافه پرستی را شرح و توضیح دهم.

بچه که بودیم ما را از لولو می ترساندند و می‌گفتند اگر شیطنت‌های کودکانه را کنار نگذاریم یا توجهی به حرفهایشان نکنیم حتماً لولو می‌آید و ما را می خورد! این باورهای کودکی که با ما بزرگ شد، عقبه ی عجیب و غریبی داردکه رمزگشایی آن در بازداشت دسته‌ای از درون حاکمیت مواجه هستیم که جرمشان استفاده از رمل و اصطرلاب و جادو برای به قدرت رسیدن و بهتر بگویم نوعی عوامفریبی و حتی عبور از عقلانیت در اداره امور مملکتی بوده است.

صبغه ی استفاده از جادو و رمل و اصطرلاب و خرافه پرستی همان قدر قدیمی است که لولو و آل در ذهن و حافظه کودکی ما و نسل های پیش از ما جا خوش کرده است.

قشری گری با نگاه به پوسته و عوام فریبی همان قدر سابقه دارد که فرد ساده لوحی چون ابوموسی اشعری در مواجه با عمرعاص که سیاستمداری در سپاه دشمن بود، با حکمیت میان امام علی (ع) و معاویه، آن اتفاق افتاد.

لذا با ترویج این قشری گرایی و عوامفریبی ها سخن کوچه بازاری در بین اهالی حاکمیت، نخستین اتفاق آن است که عقلا و مدیران به طور کلی از برنامه‌ریزی در حکومت داری کنار گذاشته شود.

ظهور رمال ها و جن گیرها و هاله نور احمدی نژاد و یاعلی گویان متولد شدن رهبر و محل جلوس رهبری و … که در این روزها و روزهای آتی فراگیر خواهد شد، نمونه هایی از این دست است.

حتی در جریان برخوردهایی که با عده ای رمال وباصطلاح جن گیرکه منجر به بازداشت ایشان گردید, خبرهایی منتشر شد از ارتباطات بعضی از افراد حکومتی با این عده و گرفتن بعضی  دعاها یا اشیایی که باعث پیروزی ایشان در مقابله با اتفاقات و رویدادها میشده !!

دادگاهی که در گذشته براین موضوع تشکیل گردید که البته باتوجه به غیر علنی بودن آن اخبار زیادی منتشر نگردید اما شایعات واخبار پراکنده ای که حول وحوش این اتفاق رخ داده بود,حاکی از عمق این خرافه پرستیها ویا حتی خواب نمایی ویا انجام مهمترین تصمیمات کشوری بواسطه استفاده از رمالی ویا حتی خواب نماها ویا ستارگان وکواکب! بوده است. تا جایی که حتی به بالاترین مقامات کشوری نسبت داده شد که با بعضی پیشگوها ارتباط داشته و بصورت دایمی با ایشان نشست وبرخاست دارند!

نکته دیگر اما بزرگ نمایی از بعضی مسایل دینی و مکانهای مذهبی بمنظور بهره برداری و استفاده ابزاری از آن در جهت عوام فریبی و بازی با احساسات مذهبی مردم فهیم کشورمان است.

یکی از این اتفاقات وسوء استفاده ها حول محور حضرت صاحب زمان (ع) و مسجد جمکران صورت پذیرفته و با بزرگ نمایی و نوعی تبلیغات مشکوک در باره این مسجد ونیز ارتباطات بعضی افراد با آن حضرت که خود باعث ایجاد شبهات دینی بسیاری شده و در کوتاه مدت نیز با عوام فریبی تاثیرات تلخ و از یاد نرفتنی را در عموم مردم ایجاد مینماید.

اینکه حضرت صاحب زمان ( ع) در خواب با برخی مقامات, دیدار وگفتگو داشته ! و پخش این شایعه در جامعه,نوعی حالت قدسی به اشخاص دادن که بواسطه آن شایعه ,فرد یا افرادی توسط خودشان ویا اطرافیانشان تا حد نواب حضرت صاحب زمان ( ع) ارتقاء مرتبه پیدا کند ,امر ساده ای نیست!

در همه روایات دینی ما آمده که پذیرش خواب و امثالهم چندان قابل استناد نیست و نمیتواند تائیدی بر ادعا و یا گفتاری قرار بگیرد ؛اما خواب گزاران بسیاری، این روزها هستند که از نادانی وبی اطلاعی اشخاص استفاده کرده و این خطر, بحدی بزرگ است که جریانات مشکوکی را متصور میشود که اساس دین و شالوده مذهبی اشخاص را نشانه رفته تا با گسترش اینگونه اباطیل و خرافات ذهن جامعه را بسمت لاقیدی و فراموشی مذهب بکشاند.

مجتبی ناظری

Print Friendly, PDF & Email