روحانیت باید بازیگری را کنار بگذارد!

روحانیت باید بازیگری را کنار بگذارد! (آیت‌حق سید رضا بهاءالدینی سلام‌الله‌عليه)
سال ۵۷ بود که دست تطاول جور و جهل روزگار حضرت خمینی را از نجف به نوفل لوشاتو آواره کرده بود! از ایران، عاشقان آن حضرت به سمت ام القرای پاریس می‌شتافتند؛ یکی از آن خوبان شهیدصدوقی (س) بود؛ نزد آیت حق سید رضا بهاءالدینی در کوچه پس کوچه‌های چهارمردان قم تشرف می‌یابد و عرض می‌کند : «عازم پاریس‌ام. پیام‌ای برای حضرت امام نداريد؟» و ایشان، آن پیام کوتاه و گویای فوق‌الذکر را به مرحوم صدوقی می‌گویند: « روحانیت باید بازیگری را کنار بگذارد!» حضرت محمود امجد نقل می‌کند که مرحوم صدوقی متوجه لبّ پیام نشد و درآمد که ” حضرت امام که منزه است” و حضرت بهاءالدینی عاشق امام هم تأیید
فرموده بود: “بله امام منزه است ولی روحانیت باید بازیگری را کنار بگذارد!” و سوگ‌مندانه ، این سخن وحیانی، از همان ابتدا مفهوم احدی نشد؛ جز ولی شناسی هم‌چون محمود امجد! سالیان سال گذشت و رهبر فقید انقلاب هم به ملکوت اعلی پیوست و سلطنت فعلی به مدد پترودلار برای معرفی چهره‌های نورانی ارباب عمائم ( همچون قرائتی و امثالهم) نکوداشت می‌گرفت و بیلبوردهای‌ پروپاگاندا بر فراز بزرگراه‌ها بر می‌افراشت و جهت مشروعیت دادن به این نکوداشت پترودلاری برای حضرت آیةالله بهاء‌الدینی هم (در زمان حیات‌شان) نکوداشت ! گرفتند و به برکت امدادغیبی! این نکوداشت! مقارن بود با ایام انتخابات ۷۶ که مرحوم مهدوی کنی (یکی از همان بازیگرانی که هرگز نه می‌توانست بهاءالدینی شناس باشد و نه گوشی داشت جهت نیوشیدن پیغام سروش) همه جا شلتاق می‌فرمود که خطرتکرارمشروطه! در کار است و چنان‌چه ناطق نوری حاجب‌الدوله سلطان اسلام پناه نشود وااسلاماه وامحمداه! واسلطاناه! و…. و طبیعی بود که سخنران اول این نکوداشت! جناب مشروطه/مشروعه شناس باشد؟! ایشان هم صادقانه در همان ابتدای سخنرانی افتتاحیه، فرمودند: «من، ایشان را ( منظور، آیت حق، سیدرضا بهاءالدینی سلام الله عليه) نمی‌شناسم ولی می‌خواهم از این فرصت استفاده کنم و خطر بازگشت مشروطه را تبیین کنم !» و الحق! تبيين مستوفائی هم فرمودند…… ملاحظه می‌کنید؟! نمی‌دانم چگونه می‌توان این صحنه را برای مخاطب امروز ترسیم کرد؟! مانند آن است که لشگر ابن سعد برای
حسین‌بن‌علی (ع) مجلس ترحیم (در مانحن فیه ، نکوداشت!) بگیرد و قاری قرآن برای یکی از کشته شدگان لشگر ابن زیاد! یا ایتها النفس المطمئنة تلاوت کند؟؟؟ !!! خب انسان نباید دقمرگ شود؟! و محمود امجد”ولی شناس” در آن مجلس نکوداشت فرصت سخنرانی نیافت و رفت پشت تریبون و همان يك آموزه وحیانی را نقل کرد:

روحانیت باید بازیگری را کنار بگذارد!

و سخنان داهیانه بازیگر مشروطه/مشروعه شناس ، تیتر اول روزی‌نامه‌ها شد ولی سخن محمود امجد هیچ کجا انعکاس نیافت!

در هیاهوی خربرفت و خربرفت و خر برفت؛

«گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش!»

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email