رومینااشرفی، عاطفه نویدی و صدها دختر خانه پدری . . .

دوست داشتن جرم نیست. دوست داشتن زیباست. خداوند زیبایی ها را دوست دارد.

پس چرا این همه غیرت برای هیچ!؟

مردان ایرانی نیاز به کمی تفکر و نأمل دارند و ببینند در کجا و به چه قیمتی غیرتشان را خرج کنند. غیرتتان را برای چپاول و اختلاس و دزدان بیت المال خرج کنید نه برای درو کردن زیبایی ها! بایستی به این دسته از پدران یاد آورشد که تنها خداست که جان می آفریند و جان می ستاند. پس شما را خدایی سزا نیست!

در این میان حکومتی که وعده نان و آب مجانی می داد، ابتدایی ترین نیازهای انسانی را نیز سهمیه بندی کرد، مبادا فرصت تفکر به نیاز های دیگر را برای آنها فراهم کند. هرچه گرفتاری بیشتر، حکومتشان استوارتر. نبودن مجازات برای این گونه جرایم و نبودن قصاص برا ی پدرانی از این دست، راه را برای ایجاد جرم و جنایت باز می گذارد. قاضی که بر مسند قضاوت نشسته و صدای مظلوم دختری را نمی شنود و او را به خانه ای امن دور از خشم غیرت پدر نمی برد، نیز در این قتل شریک است . آسوده نخوابی قاضی، آسوده نخوابی پدر، آسوده نخوابید بی غیرتان!

در این میان سیستم آموزش و پرورش نیز با تابو کردن روابط این دو جنس به نا آگاهی دختران و پسران این سرزمین دامن زده است. نبود آموزش برای ارتباط سالم با جنس مخالف، تابو کردن و سرکوب احساسات درونی و عدم توجه به روانشناسی بلوغ، جامعه ای ناآگاه و دور از زمان و عصر حاضر پرورش می دهد.

بغضی گلوی جامعه را گرفته است ولی این بغض در گلو مانده نهایتا خواهد ترکید و صدایش گوش فلک را کر خواهد کرد.

مجتبی ناظری

Print Friendly, PDF & Email