ساختار سیاسی و قضاییِ دموکراتیک

محمد جواد اکبرین:

ترامپ رفت. نمی‌خواست برود و تا ساعت آخر مقاومت کرد؛ اما آمریکا کسی را نداشت که نظرش به نظر او نزدیک باشد و به او اجازه و فرصت و نیرو دهد تا به هرقیمتی بماند؛ صدها تن را بکشد، در کهریزک شکنجه کند، هزاران تن را به زندان و رقیبانش را به “حصر ابد” بفرستد.

مهم نیست که ترامپ درباره پیروزی یا شکست خود چه نظری داشت؛ مهم این است که این تجربه نشان داد در اختلافات بزرگ کشورش، «ساختار سیاسی وقضاییِ دموکراتیک» حرف آخر را می‌زند نه یک نفر.

دموکراسی آمریکا هزار عیب دارد و خیر مطلق نیست، اما «ولایت مطلقه فقیه» شر مطلق است.

*تیتر انتخاب کلمه است

@Kaleme

Print Friendly, PDF & Email