صدای نوید افکاری و صدای مظلومین دربند دیگر باشیم!

نوید افکاری با پخش صدایش از درون زندان صدای مظلومیتش را در سراسر گیتی منتشر کرد و تا زمان دادخواهی عادلانه این صدا در اذهان فراموش نخواهد شد و مدام در گوش های عدالت خواهان زنگ خواهد زد. ”منتظر گردنی برای طناب دارشان هستند”

تسلیت به خانواده نوید افکاری و جامعه ورزشی خاموش ایران!همچنان صدای نوید افکاری و صدای مظلومین دربند دیگر باشیم!

مجتبی ناظری

Print Friendly, PDF & Email