طلبه‌ها پاک می‌آیند نجف و نجس برمی‌گردند! (۱)

حضرت آیةالله حاج شیخ محمد ابراهیم جناتی سلام‌الله‌عليه، هم اکنون در قم و در عزلت از قوم! روزگار به گوشه‌نشینی می‌گذراند! و چراغ گوشه نشینی همیشه می‌سوزد. ایشان، وقتی در نجف بوده‌اند، بعد از فتوای شجاعانه و خارق اجماع! مرحوم آیةالله حکیم، يك تنه به دفاع از آن فتوا برمی‌خیزد و در چند مجلد تمام ادله موافق طهارت اهل کتاب را مجتهدانه گردآوری می‌کند؛ طهارة الكتابی في فتوى السيد الحكيم.
مرحوم حکیم هزاران نامه سب و شتم از اطراف و اکناف عالم تشیع! دریافت کرد.
علی ایحال، بعد از پیروزی انقلاب ضد استبدادی بهمن ۵۷ ، این عالم ربانی شجاعانه در کیهان فرهنگی آن‌زمان،
طهارت ذاتی انسان را مطرح کرد و علاوه بر اهل کتاب حتا بهائی و کمونیست و خداناباور را هم پاك کرد!
این مقاله بر اعضاء جامعه مدرسین گران آمد و نزد امام شکوه بردند که چه نشسته‌اید؟! رونق دیانت رفت! شما در تحریرالوسیله اهل کتاب را طبق فتوای مشهور نجس می‌دانید و آن‌وقت این شيخ ادعا کرده نه تنها اهل کتاب که همه لاکتاب های عالم هم پاك‌اند و مثل‌ سگ و خوک نجس نیستند؟! مرحوم امام هم خونسردانه فرموده بود: ایشان مجتهد است و نظر اجتهادی‌اش را مطرح کرده! مگر مجتهد باید از ما تقلید کند؟! القصه، (این حکایت را بنده و حضرت والد از خود این بزرگوار شنیده‌ایم) ایشان نقل می‌کرد که روزی يك طلبه (از همین طلبه‌هایی که معاونت تهذیب! تعطیل حوزه را می‌چرخانند و سروج بر فروج حرام می‌کنند!) از محل درس تا منزل که پیاده طی می‌شده یک‌ سره ول کن معامله نبوده و هی می‌پرسیدہ: “شما فقط به من بگو ببینم گورباچف رو پاك می‌دونی یا نجس؟!” و این بزرگوار، متواضعانه، ادله روائی دال بر طهارت اهل کتاب ووو را برای این طلبه مهذب نگران سرج و فرج بیان می‌کرده ولی طرف همان استفهام انکاری را تکرار می‌کرده….
حضرت آیةالله جناتی به هر کنفرانس و گردهمايي که دعوت می‌شد، دو نفر از اعضاء جامعه مدرسین هم دعوت می‌شدند تا قبل ازسخنرانی ایشان و بعد از سخنرانی تابلو ایشان را پایین بیاورند! و ایشان دیگر گوشه‌نشینی اختیار کرد و تنها مجله و تریبونی که چراغ گوشه‌نشینی ایشان را فرا راه طالبان حقیقت قرار می‌داد مجله کیهان اندیشه بود و مرحوم محمدجوادصاحبی ( رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) حالا حتا آن کیهان اندیشه و کیهان فرهنگی و کیان هم در اختیار رعایا نیست! ایشان يك نقل قول از استاد خود، مرحوم آیةالله العظمی شاهرودی بزرگ (اعلى‌الله‌مقامه) برای پدر نقل کرد که همانجا ارادت حضرت والد به این مرد بزرگ و آن استاد بزرگ هزاران برابر شد! مرحوم شاهرودی بزرگ (پدر آقا سید علی شاهرودی) فرموده بود:
طلبه ها پاك می‌آیند نجف و نجس بر می‌گردند!
رحم الله معشر الماضين وسلام الله عليهم أجمعين.
ملاحظه می‌کنید؟! این سخن
آسمانی مربوط می‌شود به عصرطلائی نجف! نه نجف فعلی بنیادخوئی!!
حالا، کار نجف به جائی رسیده
که تخم و تركه آمیرزاهوشنگ بعد از کلی فساد و افساد می‌خواهد طبق وصیت ابوی برود نجف و صاحب کرسی افتاء سرج و فرج شود.!!!

محمد امجد
.

Print Friendly, PDF & Email