عاشقی تمرین می‌خواهد

سؤال :
مگر عاشقى ارادى است؟
پاسخ:
بلى
.
.
.
عاشقی تمرین می‌خواهد
«باید بدنبال محبت کردن رفت
انسان بايد بياموزد كه اهل محبت شود، نه اينكه منفعل بنشيند تا زيبا‌رویی جلوی او بیاید و او شیفته و مشتاق روی او شود.
به قول اریک_فروم: عشق ورزیدن یک هنر است
این هنر را باید آموخت.
عشق ورزیدن یک مهارت است،
این مهارت را باید کسب کرد.
باید محبت ورزیدن را از نزدیکترین افراد به خود شروع کرد و به دیگران هم بسط داد.
محبت ورزیدن هم تنها به زبان نیست، باید از دیگر سرمایه‌ها نیز مایه گذاشت و از آبرو یا مال در این راه خرج کرد.
آن نعمتهایی را که خداوند به شما داده در این راه صرف کنید.
یکی از دلایلِ توجه زیادی كه مولوی به خورشيد دارد اين است كه خورشيد بيدريغ مى‌تابد. در مورد انسان‌های عاشق هم همین مطلب را گفته‌اند
اگر این را نفهمی و این کار را نکنی، نقش مقصود را از کارگاه هستی نخوانده‌ای.»
.
.
برگرفته از کتاب خدا چون عشق
از عبدالکریم سروش

Print Friendly, PDF & Email