عرفان و تصوف و حکمت و مریدان شمس و مولانا …

تاریخ روحانیت معاصر شیعه نشان می‌دهد طایفه‌ای از مومنین، همیشه سبب اصلی صدور فتاوای رسوا هستند. منظور از فتوای رسوا فتوایی است که مایه رسوایی و سرشکستگی روحانیت است که سبب تفرقه مسلمین است یا بی‌دوام. آن طایفه پرسشگر هم یا رُنود دین‌بازند یا عوام بی تمییز.
به هر روی و از پسِ این راه دراز، مرجعیت شیعه باید دریافته باشد که دست‌کم باندازه اصحاب فتوا (که حلقه خاص برخی مراجع برای شور و صدور فتواست)، شورایی برای تمییز استفتا هم ضروری است. شورایی که پرسشِ رسیده مومنان را سنجه کند و شایستگی پرسش و بایستگی پاسخ را تمییز دهد و مرجعی را از افتادن به ورطه رسوایی برهاند. اینها همه و تازه برای اجتماعی است که هنوز وزنی برای فتوا قائل است نه ملتی که سالهاست از اعتبار فتوای تکلیفی فاصله گرفته است. تکلیف مشتریان عرفان و تصوف و حکمت و مریدان شمس و مولانا که نیم نگاهی هم به فقیهان بی تمییز ندارند، روشن است !

رضا بهشتی معز

Print Friendly, PDF & Email