فرقه خشمگین ها(۳)

محمد امجد:

مرحوم آيت الله حاج آخوند در انتخابات مجلس ششم فقط مبغوض جبهه_مشاركت نبود! همزمان مبغوض موتلفه_بادامچيان هم بود!
مصرى كانديداى موتلفه بود از كرمانشاه ! و خيلى دلخور از آيت الله حاج آخوند! كه چرا فرزند_شهر!( منظور ش خودش بود!) را حمايت نمى كند ولى از يك_معلوم_الحال!_ناشناخته؟! حمايت مى كند…( منظورش بنده بودم و منظور از معلوم_الحال هم اينكه مرتكب حمايت از خاتمى در انتخابات خرداد٧٦ شدم ، هم بنده و هم پدر! كه همين امر موجب شد آيت_الله خوشوقت عليه ما هرچه احساس وظيفه شرعى مى كرد انجام دهد! “انجام وظيفه” ! اى كه خشم مرحوم آيت الله حاج آخوند را عليه دوست چهل ساله اش ، خوشوقت «ره»، برانگيخت !)
در آن جلسه گله گزارى در منزل ايت الله حاج آخوند حضور داشتم! مرحوم حاج آخوند نيم ساعت تمام سرش را پائين انداخت و هيچ نگفت و بى خداحافظى به بنده گفت برويم مسجد!( مسجد حاج شهبازخان) در راه به بنده گفت:
«هرگز از كانديداى موتلفه كمترين حمايتى نخواهم كرد! موتلفه اى كه براى خبرگان ( جهت آنكه ايشان به خبرگان نرود) يك معمم مورد حمايت قاچاقچى ها را اصلح مى داند ولى بنده را صالح هم نمى داند؟!
مردان_خدا همزمان مطعون و مطرود ارباب بى مروت دنيا يند ، چه شارلاتان_دماگوگ_اصلحطالب و چه موتلفه_بادامچيان_خط_امام_و_رهبرى؟!

(انتخابات مجلس ششم كرمانشاه براى بنده يك فايده عظيم دنيوى-اخروى داشت و آن اينكه زير_پوست_سياست را براى بنده نُمايان كرد!
“زيرپوست سياست ماكياول است ولاغير! تا ما انسان ها ى تشنه عدالت و آزادى را دروغ دلبرى مى كند و راست فرارى؛ آئين ماكياول بر سپهر سياست حكمرانى بلامنازع خواهد داشت؛ كما_تكونوا_يُولّىٰ_عليكم ، صدق رسول الله (ص)

Print Friendly, PDF & Email