فریب نخوریم!

این جوان غیور خونخواه را فرستاده اند جلوی درب وزارتخارجهٔ هم چینی ، هم روسی جیب بری عیسلامی؛ تا با کنایه وایهام از بیدولت حسن فریدونِ ورشکسته به تقصیر بخواهد به صبراستراتژیک؟! نظام مقدس پایان دهد….
و منِ ماتم زده و زبان بریده و فراری چه می توانم بگویم در میانه ی دونظام مغدس ایران و عیزرائیل؟!
رعیت ، گرفتار دشمن غدار از یکطرف و دوستی خاله خرسه طرف دیگر شده است و در نهان «درجبین این کشتی نور رستگاری نیست » زمزمه می کند .
به این جوان غیور فریب خورده اسلامشاهی اموی عارض ام:

« برادر جان! مطمئن باش عیزرائیل هرگز به جان رهبر نظام سوء قصد نخواهدکرد!
بیش از این مصدع نمی شوم»

پ.ن:

به جای انتقام سخت ، یک پاکسازی سختِ نظام از نفوذی های موساد، سیا، ام.آی.۶ و کا.گ.ب ضرورت امروز ملک و ملت است و سوگمندانه رهبر فعلی کشور از این پاکسازی عاجز است و چون عاجز است نتانیاهو هرگز قصد جانش نخواهد کرد

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email