قُم با غَم وغَم به قُم عجین

قُم با غَم وغَم به قُم عجین استبیچاره کسی که قم نشین است !

امروز بگونه‌ای نمادین، قم بر تارک ابتلائات ارضی و سماوی است. قم مصدر ابتلای روزگار ما و سراسر ایران مبتلای قم !

روزگاری سراسر عبرت شده، باید به محاسبه نشست و مراقبه کرد و از خام‌گویی و سبکسری سخت پرهیز کرد. در تندباد آزمون تنها باید در میانه ریسمان بیم و امید، درست ایستاد.

بقول عطاملک جوینی این باد بی‌نیازی خداوند است که می‌وزد !

برگرفته از فیس بوک رضا بهشتی معز

Print Friendly, PDF & Email