كالجبل الراسخ !

محمد امجد:

این چهره‌های نورانی و مصمم كالجبل الراسخ که می‌بینید  پاسدار اند؛  پاسدار تمامیت ارضی  حاکمیت ملی استقلال و آزادی میهن از یوغ اجنبی به نتانیاهوی منتظرالصداره که به خرطوم ابله ترامپ دخیل بسته عارض‌ام: این‌ها که می‌بینی پاسدار اند و هر ایرانی میهن‌دوست‌ای با همه تنوع سلائق و دیدگاه‌ها ، خودش را پاسدار همان ارزش‌های فوق الاشاره می‌داند!

نتانیاهو از بوی کباب ذوق زده نشود ! میلیتاریست‌های ینگه دنیا خرداغ می‌کنند.

پ.ن: مبادا میلیتاریست‌های ابله وطنی گمان باطل برند که ملت پشت سر میلیتاریست هاست! ملت بزرگ ایران، همواره، در جنگ و صلح ، خادم از خائن و خیرخواه از بدخواه ، بازشناسند. من پاسدارم؛ پاسدار ارزش‌های جهان‌شمول صلح_عدالت_وآزادی.

@moralsociety

Print Friendly, PDF & Email