مؤمن مکفَّر

ظریف ما ، همان مؤمن مکفَّر است!
نه گندزده‌های گندوساز قدرش را می‌دانند و نه ابلهان کاخ سفید نشین!
در چهل سال گذشته تا به امروز، هیچ‌گاه، تا بدين اندازه آشکار، جنگ‌سالاران ینگه دنیائی و این‌ور دنیائی؛ توافق تام و تمام در ملكوك کردن چهره خادمان راستین میهن نداشته‌اند؟ و ما رعیت بی حق و حقوق و زبان بریده ، به کنجی نشسته صم بکم”؛ دل‌خوش‌ایم به این تضمین حضرت حق در دفاع از مؤمنان!
که
ان الله يدافع عن الذين امنوا

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email