محاکمه خرده پاها برای توجیه کله گنده ها!

اکبر بطری بیست سال نفر دوم قوه غزائیه بوده و ناصادق اردشیر لاریجانی بهمراه سایر برادران اولیگارشی اردشیر( فاضل، علی، محمدجواد شترمرغ چران) پرونده های میلیاردی هزارفامیل را با رتق و فتق سلطان پسند(دریافت رشوه میلیاردی) سر و سامان می دادند …..؟!

«دزد که از دزد بدزدد شاه دزد است»“شاه دزد منصوب سلطان صاحبقران در اعتراض به دستگیری اکبر طبری قبله عالم را تهدید کرد که قصد دارد طبق وصیت مرحوم ابوی ( میرزا هوشنگ) به نجف برود و مرجعیت پیشه کند که با تهدید شیخ محمد یزدی به کشف عورت خاندان میرزا هوشنگ خفه خون گرفت و از جانب قبله عالم رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام فاسد و مفسد اسلامشاهی اموی شد.

سال ها پیش نوشتم در مجمع الجزاير دزدان یک صلح مسلح میان هزارفامیل برقرار است ولی روزی این صلح مسلح در اثر زیاده خواهی ها و آزمندی های این تازه به دوران رسیده ها فرو خواهد ریخت.طرفه آن که قبله عالم که مسئول مستقیم تمام این فساد و افساد های سی ساله است همچنان زبان اش دراز است و البته به سمت دژمن!

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email