مردم که مسخره من نیستند!

بنده به عنوان یک شهروند می خواهم در این ایام دهل کوبی های انتخاباتی ، نقش « سرنا» را بازی کنم؛ چنین گفته اند که نقش سرنا بعد از هر چند دقیقه دهل کوبی، تخفیف “انکرالاصوات ” ای” دهل” است( که از نزدیک کر می کند و از دور شنیدن اش خوش است!)
این سخن و باور قلبی جناب میرسلیم را خیلی پسندیدم:
” مردم که مسخره من نیستند، من تا آخر هستم”
قابل توجه همه سیاستورزانی که پیامبرشان « ماکیاول» است ولی قرآن زبر می خوانند با چارده روایت!

این جمله را باید به خط زر نبشت:

” مردم که مسخره من نیستند!” amjadmohamad@

Print Friendly, PDF & Email