معنای واقعی پروتکل تبسم، خنده و قهقهه!

خوبست اداره تشریفات ریاست جمهوری و وزارت‌خارجه، ابعاد ضروری و پروتکلی تبسم، خنده و قهقهه را به مقامات ایرانی خاطرنشان سازد تا نیش مبارک که بخشی از ویترین ملی است، بیش از نیاز دیپلماتیک در مناسبت‌های بین‌المللی، باز نشود !
هرچند که مدیریت زبان بدن در دیپلماسی مقدس منحصر به تعارفات عرفی و ملاکات اعتباری نیست و الزاما به نشانه‌های رعایای ناسوتی ختم نمی‌شود 😉

تفسیر نسخه داخلی اطوار حاکمیت با رعیت محکوم، حکایت دیگریست و نشانه شناسی و پدیده شناسی آن تفصیل دیگری می‌طلبد.

برگرفته از فیس بوک رضابهشتی معز

Print Friendly, PDF & Email