منادیان غارت بیت المال !

شگفتانه اینست که مدافعان ارزشهای دیروز چرا امروزه منادیان غارت بیت المال شده اند!

آیا آحکام اسلام تغییر کرده اند؟!یا افراد احکام اسلام را به نفع خود مصادره می کنند؟!!

اینگونه است که ملت ما می دانند که این حاکمان فقط مدعی پیروی از امام علی (ع) هستند ولی رفتارشان غیر از این است.

حاکمان زر و زور و تزویر

امروز پس از ۳۹ سال که از انقلاب اسلامی می گذرد حاکمان زر و زور و تزویر بر اریکه قدرت سوارند و در برخورد با منتقدین و مخالفین خود سختگیر وهر صدایی را خفه مینمایند ولی در برابر غارتگران بیت المال؛ خروج اموال ملت از کشور نه تنها بی تفاوت بلکه خود در فساد آنها شریکند.

غارتگران بیت المال ، آنانی که در حال خارج نمودن سرمایه های ملت از کشورند بدانند که ملت ما ، درهمین فردایی نزدیک، راه را برعبور آنان خواهند بست و حتی از آنها نیز عبور خواهند کرد.

مجتبی ناظری

Print Friendly, PDF & Email