موعود غایبِ منتظر

بهترين ” متن” اى كه در نيمه شعبان امسال به رشته تحرير در آمد از آنِ جناب دكتر رضا بهشتى معز بود كه تقديم مى شود:

«موعود غایبِ منتظر پنهان‌ترین پدیده جمهوری اسلامی است. حقیقتی که نظام مقدس برای رسیدن به او و آرمانهای موعود حضرتش مستقر شد امروز ببرکت کارنامه فقیهان، پنهان‌تر از همیشه است. با هر روایتی از حقیقتِ وجود آن جناب، روایت جاذب یا روایت دافع، اقتدار فقیهان نه تنها به بازگشایی و آشکاری رازهای غیبت او مدد نرسانده که بیشتر اسطوره مهدی را در محاق و رازآلودگی مایل به حذف و اختفا داشته و رانده است. آنچه پس از چهار دهه و در شب سالروز آن موعود تاریخی و حقیقت مشترک ادیان برای همه شیعیان دوازده امامی (و حتی مسلمانان) مانده جدال پنهانی است که میان اقتدار فقیهانه و اقتدار مهدوی جریان دارد. نظام سیاسی فقیهان برای تابش بیشتر (ظهور اقتداری و اقتدار ظاهری) و برغم ادعا، ناگزیر به عنوان مانعی در برابر رازگشایی و اشکاری حقیقت مهدوی عمل کرده است. مهدی که هم در پژوهش‌های کارمندان بنیادهای شیعه پژوهی و هم در کارنامه فقیهان سیاسی سخت به محاق تردید و تشکیک رفته است امروز مظلوم‌ترین سرمایه معنوی جمهوری اسلامی است. امروز و در زادروز آن وعده ناپیدای هستی، کمتر کسی جرات دارد تصویری حقیقی و قریب بواقع از او بدست دهد چون پیشتر تمام آرمانهای مهدوی هزینه شده است. شیعیان بدون نام او هرگز شناسنامه دقیق و درستی نخواهند داشت هرچند تمام عمر در حیرت و پرسش و تردید بسر برند. فقیهان که بی نام او هرگز اعتبار ندارند هرچند در دوئل ظهور و قدرت، اثبات خویش کرده و نام و یاد او را در پستوی ذهن مردمان خاموش و محبوس کنند. زادروز او بر دوستداران حضرتش مبارک باد.»

برگرفته از فیس بوک دکتر رضا بهشتی معز

https://www.facebook.com/rbeheshtimoez

Print Friendly, PDF & Email