نسخه انگلیسی قرنطینه

بعد از مقاومت لجوجانه و جاهلانه رئیس جمهود روحانی و توجه نکردن به کارشناسان دلسوز نظام سلامت کشور،

امر فرمودند که قرنطینه ( حکومت نظامی ) اجرا می شود.

سرتیپ باقری هم نتوانست در ۲۴ ساعت آینده اینکار را بکند.

حتما لازم بود که بوریس جانسون بگه ممنوع تا تو هم پیروی کنی!

مجتبی ناظری

Print Friendly, PDF & Email