نه به اعدام برای همه!

روح الله زم اعدام شد تا صداها ی افشاگر بترسند و بدانند که عاقبت کار چیست.

دروغ و حیله به امید واهی آزادی، او را فریب دادند تا قبول حکم اعدام و هر آن چه می خواهند را برای خوراک خبری خود آماده سازند.

حق هر محکوم به اعدام است که از حکم خود باخبر باشد و بنا بر گفته پدرش او نمی دانست که در معامله ای که با او کردند، غش وجود دارد و فریب همچنان تا زمان اعدام نیز ادامه دارد . فریب کاری بر همه ثابت شده است. بر خورداری از دادگاه عادلانه حق هر متهمی است حتی اگر کار خطایی از او سرزده باشد.

در این میان تبریک پدر روح الله به دشمنانش آنان که شاد شدند، نشان از بی اعتباری این احکام است.باز هم شکافی عمیق تر میان مسئولین و مردم.نه به اعدام!

محتبی ناظری

Print Friendly, PDF & Email