نگاه امنیتی رهبری به عالم و آدم!

نگاه امنیتی رهبری به عالم و آدم، این کشور را نابود خواهد کرد. تـتمه عقلایِ سالم ایران همت و دلیری کنند و تا اوضاع کشور از این بدتر نشده آن توهمات مالیخولیایی را از مجاری اصلی تصمیم‌گیری پاک کنند. کرونا یک نشانه و بهانه است، این کوه فساد و پنهانکاری و ناتوانیِ حکمرانان، اهالی این سرزمین را آرام آرام دفن خواهد کرد، همت کنید !

برگرفته از فیس بوک رضا بهشتی معز

Print Friendly, PDF & Email