هاشمی مرد رازدار و بردبار

همه اينها كه بي بي سكينه فرمود ” ناظر” نيستند!
وقتى ناظر باياستBiased شد ديگر ناظر نيست ؛ كور وكر گزافه گوست
آيين رازدارى و بردبارى از اين رجل سياسي شخصيت اى ساخته بود كه مانند ان مادر حقيقى در برابر مادر مدعى عمل مى كرد
هاشمى هرگاه به اين نتيجه مى رسيد ( درست يا غلط، ارزشداورى نمى توانيم بكنيم) كه با مقاومت در برابر جريان مقابل كشور لطمه مى بيند زمين را به حريف وا گذار مى كرد
همين ويژگى موجب شده ” ناظران” بى بي سكينه امروز همه ان فجايع را به نام مادر حقيقى بنويسندونه مادر مدعى!

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email