پيشنهاد به فرهنگستان حداد

محمد امجد:

يشنهاد دو سال پيش به فرهنگستان حداد :

به جاى ترجمه “دست دادن” براى مصافحه و shake hand، از واژه‌ى ” دستگيرى”! براى طرف ايران انقلابى و ” دست‌دادن”! براى طرف فرنگى استفاده كنيم! اين‌طورى هم ” عزت، حكمت ، مصلحت”مان لكه‌دار نمى‌شود و هم نماينده‌ى بروجرد به ” غيرت “اش بر نمى‌خورد!!!

متن خبر را اين‌گونه برادكست ! كنيم :

اوباما در راهروى سازمان ملل دست داد! و ظريف هم از اوباما ” دستگيرى” كرد!!!
زياده جسارت است

@moralsociety

Print Friendly, PDF & Email